Procene vrednosti kapitala i imovine u skladu sa MRS i IVS
 • Procena vrednosti kapitala i finansijskih instrumenata
 • Procena vrednosti nematerijalne imovine i intelektualne svojine
 • Procena vrednosti nepokretnosti, postrojenja i opreme
Savetovanje i veštačenje u vezi sa zaštitom interesa u sporovima povezanim sa:
 • Kapital pravnih lica (akcije-udeli)
 • Nematerijalna imovina i ekonomska prava
 • Digitalna imovina
Transakcioni menadžment i savetovanje
 • Transakcije na tržištu kapitala
 • M&A
Digitalna imovina savetovanje
 • Savetodavne usluge kod licenciranja pružaoca usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Republici Srbiji
 • Izdavanje digitalnih tokena i investiciono savetovanje
 • Procena vrednosti digitalnih tokena
 • Računodstveni i poreski tretman digitalnih tokena

Procena vrednosti kapitala i finansijskih instrumenata

Eko_Digital pruža uslugu procene vrednosti kapitala i finansijskih instrumenata i to:

 • Procena vrednosti kapitala (enterprise/equity)
 • Procena (fer) vrednosti akcija i udela
 • Procena (fer) vrednosti instrumenata kapitala
 • Procena (fer) vrednosti finansijskih instrumenata
 • Procena vrednosti digitalnih tokena povezanih sa ekonomskim pravima

Procena se vrši u skladu sa MRS, IVS i preporukama stručnih tela i organizacija, i to kod:

 • Računovodstvenog i poreskog tretmana
 • Utvrdjivanja fer vrednosti
 • Akvizicije kontrolnog i manjiskog učešća u kapitalu
 • Statusnih promena (spajanja-pripajanje-odvajanje)
 • Dokapitalizacije unosom sredstava-prava i/ili konverzijom duga i rada u kapital
 • Prinudne prodaje akcija
 • Kapitalnih transakcija izmedju povezanih lica
 • Trgovine na finansijskom tržištu
 • Inicijalna ponuda tokena
 • Strateškog planiranja
 • Restrukturanja poslovanja i reorganizacije
 • Pravnim sporovima

Procena vrednosti nematerijalne imovine i intelektualne svojine

Nematerijalna imovina predstavlja nenovčanu imovinu bez fizičkih obeležja koja vlasniku-držaocu donosi ili može doneti ekonomsku korist, a koja ispunjava opšte-posebne uslove za priznavanje i odmeravanje tj. procenu. IASB (Odbor za medjunarodne računovodstvene standrde) deli nematerijalnu imovinu na :

 • Marketinška nematerijalna imovina
 • Nematerijalna imovina povezana sa kupcem
 • Nematerijalna imovina na ugovornoj osnovi
 • Tehnološka nematerijalna imovina
 • Nematerijalna imovina povezana sa umetnošću

Eko_Digital pruža usluge procene nematerijalne imovine u skladu sa MRS i IVS 210 koji se odnose na:

 • Tehnološku-digitalnu imovinu
 • Licence-Dozvole-Franšize-Dilerska prava
 • Autorske naknade-Emiterska prava-Izvodjačka prava
 • Brend-Žig
 • Patenti
 • Baze (liste) kupaca-pretplatnika
 • Ostale oblike intelektualne svojine i ekonomskih prava

Procena vrednosti nematerijalne imovine vrši se za potrebe:

 • Računovodstvenog tretmana (vrednovanje po fer vrednosti MSFI 13, umanjenja vrednosti MRS 36, alokacije kupovne cene kod poslovne kombinacije MRS 3)
 • Poreskog tretmana
 • Utvrdjivanja goodwill-a
 • Kupoprodaje imovine i poslovnih kombinacija
 • Unosa imovine kao osnivačkih uloga i kod dokapitalizacije
 • Prenosa imovine izmedju povezanih lica
 • Odmeravanje fer vrednosti

Transakcioni menadžment i savetovanje

Eko_Digital pruža usluge savetovanja i transakcinog menadžmenta u postupcima povezanim sa kapitalom i imovinom, i to:

 • Sticanje kontrolnog učešća u kapitalu i Preuzimanja (take over)
 • Promet hartija od vrednosti i finansijskih instrumenata na tržištu kapitala
 • Dokapitalizacija i izdavanje hartija od vrednosti
 • Statusne promene
 • Restruktuiranje

Usluge M&A savetovanja se odnose na:

 • Struktuiranje transakcije preuzimanja/spajanja pravnih lica
 • Due diligence (finansijski, pravni, poreski)
 • Procena vrednosti kapitala-akcija/udela i imovine
 • Pregovori sa poveriocaima, vlasnicima kapitala, investitorima i dr. stake holderi-ma
 • Upravljanje i implementacija transakcije

Izdavanje digitalnih tokena i investiranje

Zakonom o digitalnoj imovini Republike Srbije i podzakonskim aktima NBS i Komisije za hartije od vrednosti, uredjen je postupak inicijalnog izdavanja digitalne imovine (digitalni tokeni i kripto valute), sekundarnog trgovanja, zalaganja-fiducijarnog prava, kao i usluge koje se mogu pružati u vezi sa digitalnom imovinom u Republici Srbiji.

Eko_Digital pruža savetodavne usluge povezane sa digitalnom imovinom u skladu sa članom 5. Zakona o digitalnoj imovini RS, i to usluge u vezi sa izdavanjem digitalnih tokena i investicionim savetovanjem prilikom kupoprodaje digitalnih tokena u inicijalnoj ponudi i sekundarnom prometu svih tipova tokena i to:

 • Novčani tokeni
 • Dužnički tokeni (instrumenti duga)
 • Kapitalni tokeni (posredno učešće u kapitalu)
 • Imovinski tokeni (prava u vezi sa nepokretnostima i pokretnim stvarima)
 • Tokeni sa ekonomskim pravima (participacija u dobiti, prihodi i sl.)
 • Uslužni tokeni
 • NFT tokeni

Procena vrednosti digitalne imovine

Eko_Digital pruža usluge procene vrednosti digitalne imovine definisane Zakonom o Digitalnoj imovini RS, kao i imovine koje predstavlja tehnološku nematerijalnu imovinu u skladu sa podelom IASB-a. Digitalna imovina u širem smislu predstavlja imovinu koja ima svoj digitalni zapis (bez obzira na format), svoju vrednost i donosi ili će doneti ekonomsku korist vlasniku-držaocu iste, koja obuhvata:

 • Kripto valute
 • Digitalne tokene
 • Softveri, Aplikacije, Tehnološka rešenja
 • Internet domeni-Internet prodavnice-Web sadržaji
 • Audio i video zapisi i sadržaji

Procena vrednosti digitalne imovine vrši se u skladu sa MRS, IVS i preporukama stručnih tela i organizacijama, a za potrebe:

 • Računovodstvenog tretmana
 • Poreskog tretmana
 • Kupoprodaje imovine i poslovnih kombinacija
 • Unosa imovine kao osnivačkih uloga i kod dokapitalizacije
 • Prenosa imovine izmedju povezanih lica
 • Odmeravanje fer vrednosti
 • Kreditiranja i zalaganja imovine
 • Pravnim postupcima i sporovima